Pracownia poznania matematycznego

Cel:

Celem projektów realizowanych przez Pracownię Poznania Matematycznego UMK jest badanie mechanizmów poznawczych i neuronalnego podłoża umiejętności matematycznych. Projekt, w który zespół jest aktualnie przede wszystkim zaangażowany to analiza cech struktury i organizacji funkcjonalnej mózgu dzieci z ryzykiem dyskalkulii i porównanie ich z tymi obserwowanymi u dzieci prawidłowo rozwijających się. Drugim celem projektu jest badanie efektywności treningów poznawczych i poznawczo-ruchowych z użyciem komputerowych gier matematycznych oraz zmian neuroplastycznych będących rezultatem gry.

Projekt jest realizowany w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki.

Więcej o tematyce i celu badań:

Problemy z matematyką jako źródło pytań badawczych i znaczenie tych badań

Trudności w nauce matematyki stanowią problem nie tylko z perspektywy osób, które znają go z codziennych doświadczeń, ale też ich rodziców, nauczycieli, a potem np. pracodawców. Zatem trudności takie (w niektórych przypadkach niezwykle dotkliwe i definiowane jako tzw. dyskalkulia rozwojowa) to problem o charakterze społecznym czy nawet ekonomicznym. Badania nad przyczynami takich deficytów dowiodły, że nie są one wcale skutkiem lenistwa, statusu socjoekonomicznego czy warunków nauczania. Obecnie bowiem wiadomo, że mimo znaczenia tych czynników, problemy takie jak dyskalkulia mają przede wszystkim swoje dość dobrze określone neurobiologiczne podłoże. Nie brakuje także badań nad efektywnością różnych metod pokonywania tego typu deficytów, m.in. komputerowo wspieranych treningów poznawczych. Jednakże, mimo wagi problemu i bogatej literatury naukowej, nie przeprowadzono jak dotąd dobrze zaplanowanych badań eksperymentalnych prezentujących z jednej strony kompleksowy obraz anatomii i organizacji funkcjonalnej mózgu osób doświadczających takich trudności oraz, z drugiej strony, rezultatów oddziaływania treningów umiejętności matematycznych na poziomie zarówno wykonywania zadań, jak i zmian w strukturze, połączeniach i wzorcu aktywacji neuronalnych.

Mózgowe podłoże przetwarzania liczb

Dlatego jednym z celów projektu jest poznanie kompleksowego obrazu struktury i organizacji funkcjonalnej mózgu dzieci wykazujących trudności w nauce matematyki oraz porównanie go z wzorcem funkcjonowania i anatomią mózgu prawidłowo rozwijających się rówieśników. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu metody rezonansu magnetycznego, która pozwala nie tylko na śledzenie aktywacji mózgu podczas wykonywania różnych zadań angażujących określone procesy umysłowe (tu: przetwarzanie liczb), ale też badanie gęstości substancji białej i szarej w poszczególnych jego regionach, a także analizowanie połączeń między wybranymi strukturami. W badaniu tym biorą udział dwie grupy uczestników: dzieci wykazujące poważne problemy w nauce matematyki oraz grupa dzieci niewykazująca takich trudności. Zespół badawczy uzbrojony w tak szczegółową wiedzę o organizacji mózgu dzieci z obu grup, może realizować drugi cel badań.

Komputerowe treningi umysłowej osi liczbowej

Drugim celem projektu jest z kolei sprawdzenie, co zmienia się w strukturze i funkcjonowaniu mózgu dzieci przejawiających problemy z przetwarzaniem liczb pod wpływem udziału w specjalnie opracowanym komputerowym ćwiczeniu procesów umysłowych będących podstawą kształtowania się umiejętności matematycznych. Aby poznać odpowiedzi na pytanie o jego efekty, grupa dzieci, dla których matematyka stanowi problem weźmie udział w badaniu mózgu, ale też wykona z użyciem komputera szereg zadań pozwalających zmierzyć poziom podstawowych zdolności w zakresie matematyki. Następnie uczestnicy zostaną przydzieleni do 3 grup treningowych. Część dzieci będzie odbywać trening przy użyciu programu komputerowego pozwalającego ćwiczyć i utrwalać umysłową reprezentację osi liczbowej za pomocą monitora dotykowego. Druga grupa będzie trenować to samo, ale w takiej wersji programu, w której wykonanie zadań treningowych wymaga wykonywania ruchów ramion rejestrowanych czujnikiem Kinect. Trzecia grupa odbędzie identyczny trening jak pierwsza, ale zadania będą pozbawione informacji liczbowej.

Trening mentalnej reprezentacji osi liczbowej ma formę atrakcyjnej dla dzieci gry „Kalkulilo”, w której uczestnik ma za zadanie sterować lotem statku kosmicznego, pokonując górzyste przeszkody pojawiające się na jego drodze poprzez rozpoznawanie liczb i umieszczanie ich na osi będącej elementem gry.

Co trening zmienia w mózgu?

Trening będzie podzielony na 10 półgodzinnych sesji, po których jeszcze raz wykonamy badania testem komputerowym mierzącym poziom umiejętności matematycznych oraz badania mózgu. Wszystko to w celu porównania wyników badań wykonanych przed i po treningu, aby stwierdzić czy poprawił on poziom podstawowych umiejętności matematycznych (i w jakim zakresie) oraz czy zmienił się wzorzec organizacji mózgu w kierunku takiego, który zaobserwować można u dzieci prawidłowo rozwijających się. W ten sposób proponowany projekt pozwoli w ramach jednego badania eksperymentalnego ujawnić wszystkie aspekty mózgowego podłoża umiejętności matematycznych i ich zaburzeń oraz charakter zmian w poziomie wykonania i w organizacji mózgu wywołanych komputerowym treningiem umysłowej reprezentacji osi liczbowej.

Finansowanie projektu

Projekt dotyczący badania neuronalnych korelatów ryzyka dyskalkulii i efektywności komputerowej gry matematycznej jest realizowany dzięki finansowaniu Narodowego Centrum Nauki w ramach grantu uzyskanego w konkursie Sonata Bis. Tytuł projektu: „Kompleksowe badanie neuronalnego podłoża trudności w nauce matematyki oraz zmian behawioralnych i neuroplastycznych wywołanych treningiem zależności liczbowo przestrzennej”. Czas realizacji grantu: kwiecień 2018 – marzec 2022. Beneficjentem finansowania jest Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK w Toruniu, a badania prowadzone są w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK oraz we współpracujących z nami placówkach (szkoły podstawowe, poradnie psychologiczno-pedagogiczne).